ข้อตกลงการใช้บริการ

 1. ข้อ 1 (การบังคับใช้)
 2. ข้อ 2 (ผู้ใช้งาน)
 3. ข้อ 3 (การลงทะเบียน)
 4. ข้อ 4 (การจัดการข้อมูลการลงทะเบียน)
 5. ข้อ 5 (การจัดการ ID รวมทั้งรหัสผ่าน)
 6. ข้อ 6 (ค่าธรรมเนียมการใช้งานรวมทั้งวิธีการชำระเงิน)
 7. ข้อ 6-2 (เกี่ยวกับบริการสมัครสมาชิก)
 8. ข้อ 7 (การกระทำอันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ใช้งาน)
 9. ข้อ 8 (การลบออกซึ่งการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ฯลฯ)
 10. ข้อ 9 (สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา)
 11. ข้อ 10 (การออกจากการเป็นสมาชิก)
 12. ข้อ 11 (การระงับบริการนี้ ฯลฯ)
 13. ข้อ 12 (การเปลี่ยนแปลงและการยุติบริการนี้)
 14. ข้อ 13 (การส่งคำบอกกล่าว)
 15. ข้อ 14 (ข้อจำกัดความรับผิด)
 16. ข้อ 15 (การถ่ายโอนสถานภาพ ฯลฯ ภายใต้สัญญาการใช้งาน)
 17. ข้อ 16 (การแยกออกจากกันได้ของข้อตกลง)
 18. ข้อ 17 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล)

ข้อ 1 (การบังคับใช้)

 1. Tข้อตกลงนี้ มีผลใช้บังคับกับความสัมพันธ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับเด็ก “4kiz (โฟร์คิดส์)” (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการนี้”) ที่ดำเนินการโดยบริษัท 4kiz จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ระหว่างผู้ลงทะเบียนสำหรับบริการนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”) ซึ่งบริษัทฯ ได้อนุมัติการลงทะเบียน กับบริษัทฯ โดยที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการนี้
 2. บรรดาข้อบังคับที่บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบทุกครั้งที่มีการออกกฎ แก้ไข หรือ ยกเลิกโดยวิธีการที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และผู้ใช้งานจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว
 3. ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างเนื้อหาของข้อตกลงนี้กับคำอธิบายของบริการนี้ที่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าใช้บังคับโดยยึดตามข้อบังคับในข้อตกลงนี้เป็นหลัก
 4. ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้รวมทั้งข้อบังคับเหล่านี้โดยการประกาศรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ณ วันที่ประกาศให้ทราบ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 2 (ผู้ใช้งาน)

“ผู้ใช้งาน” หมายถึง บุคคลที่ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมดที่กำหนดหลังจากยอมรับข้อกำหนดนี้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานบริการนี้ จำกัดเฉพาะเด็กปฐมวัยที่อายุต่ำกว่า 15 ปี รวมทั้งผู้ปกครองของเด็ก และสมาชิกในครอบครัวที่ผู้ปกครองทำการเชิญ รวมทั้งบริษัทและผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ที่บริษัทฯ ได้ให้การอนุมัติล่วงหน้า เด็กปฐมวัยที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นผู้ใช้งานต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการใช้งานบริการนี้

ข้อ 3 (การลงทะเบียน)

 1. ผู้ที่ต้องการใช้งานบริการนี้ (ต่อไปนี้จะรียกว่า “ผู้ประสงค์ลงทะเบียน” จะต้องตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ และสามารถสมัครลงทะเบียนการใช้งานบริการนี้โดยให้ข้อมูลตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลการลงทะเบียน” แก่บริษัทฯ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
 2. บริษัทฯ จะพิจารณาว่าจะอนุมัติการลงทะเบียนให้แก่ผู้ประสงค์ลงทะเบียนหรือไม่โดยเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ ให้การอนุมัติ จะทำการแจ้งให้ผู้ประสงค์ลงทะเบียนทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด การลงทะเบียนผู้ใช้งานของผู้ประสงค์ลงทะเบียนจะถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อมีการแจ้งให้ทราบดังกล่าว เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน สัญญาเกี่ยวกับการใช้งานบริการนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาการใช้งาน”) จะถือกำเนิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทฯ ผู้ลงทะเบียนสามารถใช้งานบริการนี้ได้ตามข้อตกลงนี้
 3. บริษัทฯ จะอนุมัติการลงทะเบียนผู้ใช้งานโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประสงค์ลงทะเบียนต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้
  บริษัทฯ อาจปฏิเสธการลงทะเบียนและลงทะเบียนใหม่ ในกรณีที่ผู้สมัครลงทะเบียนหรือผู้ใช้งานเข้าข่ายตามข้อย่อยใดๆหรือบางข้อย่อยดังต่อไปนี้

  1. ในกรณีที่รายการที่ลงทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วนที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เป็นเท็จ กรอกผิดพลาด หรือกรอกไม่ครบถ้วน
  2. ในกรณีที่ผู้ประสงค์ลงทะเบียนหรือผู้ใช้งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อ 2
  3. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้พิจารณาว่าผู้ประสงค์ลงทะเบียนหรือผู้ใช้งานละเมิดสัญญากับบริษัทฯ ในครั้งอดีตหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
  4. ในกรณีที่ผู้ประสงค์ลงทะเบียนหรือผู้ใช้งานตกอยู่ในมาตรการตามที่กำหนดในข้อ 8
  5. ในกรณีที่ผู้ประสงค์ลงทะเบียนหรือผู้ใช้งานเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฯลฯ (หมายถึงกลุ่มอาชญากร สมาชิกของกลุ่มอาชญากร กองกำลังต่อต้านสังคม หรือกลุ่มอื่นๆที่เทียบเท่ากัน ต่อไปนี้จะใช้บังคับเช่นเดียวกัน) หรือบริษัทฯ พิจารณาว่ามีปฏิสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น ร่วมมือหรือมีส่วนร่วม ฯลฯ ในการดูแลรักษา การดำเนินการ หรือการจัดการในกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฯลฯ ผ่านการระดมทุนหรือโดยวิธีการอื่น
  6. อื่นๆ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการลงทะเบียนมีความไม่เหมาะสม
 4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรายการที่ลงทะเบียน ผู้ใช้งานต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยทันทีตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

ข้อ 4 (การจัดการข้อมูลการลงทะเบียน)

 1. บริษัทฯ จะจัดการเกี่ยวกับข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ใช้งานที่เป็นข้อมูลเข้าข่ายอย่างเป็นความลับในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล และจะไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

  • (a) ในกรณีที่มีการนำเสนอต่อผู้ใช้งานล่วงหน้าและตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานที่อนุญาต
  • (b) ในกรณีที่จำเป็นสำหรับภาระผูกพันทางกฎหมายที่ผู้ประกอบกิจการ ฯลฯ ต้องปฏิบัติตาม
  • (c) ในกรณีที่ได้รับการร้องขอให้เปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับโดยศาล สำนักงานอัยการ ตำรวจ เนติบัณฑิตยสภา ศูนย์ผู้บริโภค หรือหน่วยงาน องค์กร/บุคคลอื่นใดที่มีอำนาจเทียบเท่า
  • (d)ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเห็นว่าจำเป็นในการปกป้องชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ
 2. ข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้งานจะถือว่าเป็นเจ้าของโดยบริษัทฯ และอาจถูกลบทิ้งโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น
 3. บริษัทฯ อาจใช้และเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ ที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่บริษัทฯ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ในฐานะข้อมูลทางสถิติในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้และผู้ใช้งานจะไม่คัดค้านต่อเรื่องนี้
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้มีอายุไม่ถึง 13 ปีและใช้บริการนี้จากภายในสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ของผู้ใช้งานทางออนไลน์ หลังจากได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยปฏิบัติตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act: “COPPA”) โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ สำหรับข้อมูลว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตาม COPPA อย่างไร ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ใช้งานสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทุกเวลาเพื่อ (1) ขอให้บริษัทฯ ยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งานดังกล่าว (2) ลบข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากผู้ใช้งานดังกล่าว (อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ใช้งานดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนได้ อาจเก็บข้อมูลในรูปแบบไม่ระบุชื่อผู้ใช้งานหรือแบบโดยรวม ) หรือ (3) บริษัทฯ งดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้งานดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม แต่อาจขอให้ดำเนินการต่อในการอนุญาตให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากผู้ใช้งานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้

ข้อ 5 (การจัดการ ID รวมทั้งรหัสผ่าน)

 1. ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการจัดการ ID รวมทั้งรหัสผ่าน (รวมถึงรหัสที่ใช้ในระบบการพิสูจน์ตัวตนสำหรับบริการภายนอก) ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้อย่างเหมาะสม
 2. ห้ามกระทำการใดๆ เช่น โอน ซื้อ ขาย หรือให้ยืม ฯลฯ ID รวมทั้งรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความประมาทเลินเล่อในการใช้ ID รวมทั้งรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ หรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของบุคคลที่สาม

ข้อ 6 (ค่าธรรมเนียมการใช้งานรวมทั้งวิธีการชำระเงิน)

 1. ค่าธรรมเนียมการใช้งานบริการนี้จะถูกกำหนดแยกต่างหากโดยบริษัทฯ และผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานตามวิธีการชำระเงินตามที่บริษัทฯ กำหนด
 2. หากผู้ใช้งานชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานล่าช้า ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าเสียหายสำหรับความล่าช้าให้กับบริษัทฯ ในอัตรา 14.6% ต่อปี

ข้อ 6-2 (เกี่ยวกับบริการสมัครสมาชิก)

 1. หากบริษัทจัดให้มีบริการสมัครสมาชิกเป็นทางเลือกสำหรับบริการ ผู้ใช้อาจใช้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดโดยการชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการสำหรับบริการที่บริษัทกำหนด ระยะเวลาการใช้งาน เนื้อหาบริการ ค่าธรรมเนียมการใช้งาน วิธีการชำระเงิน และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของบริการสมัครสมาชิกจะแสดงบนบริการหรือเว็บไซต์
 2. บริการสมัครสมาชิกจะต่ออายุโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละครั้งที่ระยะเวลาการใช้งานที่กำหนดไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ได้ผ่านไป และในกรณีของการต่ออายุ ผู้ใช้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานตามวิธีการที่กำหนดไว้ใน ย่อหน้าก่อนหน้า
 3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในวรรค 1 จะต้องรับผิดชอบโดยผู้ใช้
 4. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้ภายในวันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน
  (สำหรับเวอร์ชั่น iOS)
  เปิดแอปการตั้งค่า > แสดงชื่อของคุณ > การสมัคร เลือกบริการสมัครสมาชิกที่แสดง และทำตามขั้นตอนการยกเลิกให้เสร็จสิ้น
  (สำหรับเวอร์ชั่น Android)
  เปิดแอป Google Play > ไอคอนผู้ใช้ > การชำระเงินและการสมัครสมาชิก > การสมัครสมาชิก เลือกบริการสมัครสมาชิกที่แสดง และทำตามขั้นตอนการยกเลิกให้เสร็จสิ้น
 5. หากผู้ใช้ยกเลิกบริการสมัครสมาชิกในช่วงกลางของระยะเวลาการใช้งาน ค่าธรรมเนียมการใช้งานจะไม่ถูกคำนวณเป็นรายวัน และแม้หลังจากการยกเลิกแล้ว บริการสมัครสมาชิกยังสามารถใช้บริการได้ในช่วงระยะเวลาที่ชำระเงิน และค่าธรรมเนียมการใช้งานจะ ไม่ได้รับการคำนวณเป็นประจำทุกวัน การอัปเดตอัตโนมัติจะหยุดลงเนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป
  *มีบริการสมัครสมาชิกหลายรายการภายในบริการนี้ และการจัดการกรณีที่ผู้ใช้เปลี่ยนบริการสมัครสมาชิกที่ใช้ระหว่างระยะเวลาการใช้งานจะถูกกำหนดแยกกัน
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมการใช้งาน ฯลฯ ของบริการสมัครสมาชิก เว้นแต่ผู้ใช้จะซื้อบริการสมัครสมาชิก (รวมถึงการต่ออายุอัตโนมัติ) หรือยกเลิกบริการสมัครสมาชิกโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากบริษัทมีเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เราจะไม่ยอมรับ การขยายระยะเวลาใดๆ
 7. บริษัทอาจเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของบริการสมัครสมาชิก ระงับหรือยุติข้อกำหนดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้
 8. หากบริษัทเห็นว่าผู้ใช้ชำระค่าบริการสมัครสมาชิกล่าช้า บริษัทอาจระงับการใช้บริการสมัครสมาชิกของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
 9. หากผู้ใช้ชำระค่าบริการสมัครสมาชิกล่าช้า ผู้ใช้จะต้องชำระค่าบริการล่าช้าแก่บริษัทในอัตราร้อยละ 14.6 ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบกำหนดชำระเงินจนถึงวันที่ชำระเงิน

ข้อ 7 (การกระทำอันเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ใช้งาน)

ผู้ใช้งานจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เข้าข่ายหรืออาจตกอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • (a) การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา คำตัดสินหรือคำสั่งของศาล หรือการดำเนินการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการกระทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
 • (b) การกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลที่สามและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ
 • (c) การกระทำที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • (d) การกระทำที่ละเมิดสิทธิในภาพถ่ายหรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • (e) การกระทำที่ฉ้อโกงลหรือข่มขู่ผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • (f) การกระทำที่ก่อให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์แก่ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม
 • (g) การส่งข้อมูลที่เข้าข่ายตามด้านล่างหรือบริษัทฯ พิจารณาว่าเข้าข่ายไปยังบริษัทฯ หรือผู้ใช้งานรายอื่น

  • (a) ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ
  • (b) ข้อมูลที่มีการแสดงความรุนแรงหรือโหดเหี้ยมมากเกินควร
  • (c) ข้อมูลที่มีการแสดงความอนาจารมากเกินไป
  • (d) ข้อมูลที่มีการแสดงการส่งเสริมในการเลือกปฏิบัติ
  • (e) ข้อมูลที่มีการแสดงการสนับสนุนในการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตัวเอง
  • (f) ข้อมูลที่มีการแสดงการสนับสนุนการใช้สิ่งเสพติดอย่างไม่เหมาะสม
  • (g) ข้อมูลที่มีการแสดงการต่อต้านสังคม
  • (h) ข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ไปยังบุคคลที่สาม เช่น จดหมายลูกโซ่ ฯลฯ
 • (h) การกระทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือการวิเคราะห์อื่นๆ ต่อระบบซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ จัดหาให้
 • (i) การกระทำที่ทำให้เป็นภาระมากเกินไปแก่เครือข่ายหรือระบบของบริการนี้
 • (j) การกระทำที่ขัดขวางการทำงานของบริการนี้
 • (k) การกระทำที่เผยแพร่ข่าวลือ การกระทำอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดเรื่องดังกล่าว
 • (l) การกระทำที่เป็นกิจกรรมการหาเสียงหรือคล้ายคลึงกัน หรือการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ
 • (m) การกระทำที่ดำเนินการลงทะเบียนหรือสำรวจอันเป็นเท็จ
 • (n) การกระทำโดยใช้ ID หรือรหัสผ่านของผู้ใช้งานรายอื่นของบริการนี้
 • (o) การกระทำที่ส่งเสริมการขาย การโฆษณา การชักชวน หรือการพาณิชย์ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากบริษัทฯ
 • (p) การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 • (q) การกระทำที่ก่อให้เกิดหรือทำให้ง่ายต่อการกระทำของทุกหัวข้อย่อยก่อนหน้านี้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม
 • (r) การกระทำอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 8 (การลบออกซึ่งการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ฯลฯ)

 1. ในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้าข่ายข้อย่อยต่อไปนี้ บริษัทฯ สามารถทำการลบหรือซ่อนข้อมูลที่โพสต์โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือระงับการใช้งานบริการชั่วคราวของบริการนี้ที่เกี่ยวกับผู้ใช้งาน หรือลบออกซึ่งการลงทะเบียนผู้ใช้งาน

  • (a) ในกรณีที่ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้
  • (b) ในกรณีเป็นที่ทราบแน่ชัดว่ารายการที่ลงทะเบียนไว้เป็นเท็จ
  • (c) ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานบริการนี้นานกว่า [6 เดือน]
  • (d) ในกรณีที่ไม่มีการตอบกลับนานกว่า [30 วัน] สำหรับคำถามจากบริษัทฯ หรือผู้ติดต่ออื่นๆ ที่ร้องขอคำตอบ
  • (e) ในกรณีอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาว่าการใช้งานบริการนี้หรือการลงทะเบียนต่อเนื่องในฐานะผู้ใช้งานนั้นไม่เหมาะสม
 2. ในกรณีเข้าข่ายข้อย่อยใดๆ ในข้อตกลงก่อนหน้านี้ ภาระหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ ของผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนจะถึงกำหนดชำระ และต้องชำระภาระหนี้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ โดยพลัน

ข้อ 9 (สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา)

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ รวมทั้งบริการนี้ที่บริษัทฯ จัดหาให้ผ่านบริการนี้เป็นของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากบริษัทฯ ผู้ใช้งานจะไม่ดำเนินการดัดแปลง แก้ไข จำหน่าย ถ่ายโอน ให้ยืม โอนการครอบครองให้แก่บุคคลที่สาม หรือใช้สิ่งเหล่านี้อย่างผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 2. ผู้ใช้งานขอรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่ามีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูลที่โพสต์หรือส่งต่ออื่นๆในเวลาที่ใช้งานบริการนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลที่โพสต์”) รวมทั้งข้อมูลที่โพสต์ไม่ได้ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลที่สาม
 3. ผู้ใช้งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แก่บริษัทฯ เกี่ยวกับข้อมูลที่โพสต์แบบไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ ไม่ผูกขาด อนุญาตให้มีการใช้สิทธิ์ช่วงและถ่ายโอนได้ ใช้งาน ทำซ้ำ แจกจ่าย จัดทำงานสิขสิทธิ์สืบเนื่อง เปิดเผย รวมทั้งดำเนินการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [นอกจากนี้ ผู้ใช้งานรายอื่นยังได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ในการใช้งาน ทำซ้ำ แจกจ่าย จัดทำงานสิขสิทธิ์สืบเนื่อง เปิดเผย รวมทั้งดำเนินการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อข้อมูลที่ผู้ใช้งานโพสต์หรือข้อมูลที่โพสต์อื่นๆ โดยการใช้งานบริการนี้]
 4. ผู้ใช้งานยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิทางศีลธรรมต่อบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่ได้รับการสืบทอดสิทธิจากบริษัทฯ หรือได้รับความยินยอม

ข้อ 10 (การออกจากการเป็นสมาชิก)

 1. ผู้ใช้งานสามารถออกจากการเป็นสมาชิกจากบริการนี้และลบออกซึ่งการลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้งานส่วนตนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด
 2. ในการออกจากการเป็นสมาชิก ผู้ใช้งานที่มีภาระหนี้ต่อบริษัทฯ ให้ถือว่าภาระหนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ต่อบริษัทฯ จะถึงกำหนดชำระ และต้องชำระหนี้ทั้งหมดให้แก่บริษัทฯ โดยพลัน
 3. ข้อตกลงในข้อ 4 ให้ใช้โดยอนุโลมกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้งานหลังจากออกจากการเป็นสมาชิก

ข้อ 11 (การระงับบริการนี้ ฯลฯ)

นกรณีที่เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ บริษัทฯ อาจระงับหรือหยุดดำเนินการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

 1. ในกรณีที่ทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินบริการนี้ได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์หรือสายสื่อสารขัดข้อง การทำงานที่ผิดพลาด การมีผู้ต้องการเข้าถึงมากเกินไป การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็กข้อมูล ฯลฯ
 3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการนี้ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย เช่น แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า อัคคีภัย อุทกภัยและวาตภัย ไฟฟ้าดับ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 4. อื่นๆ ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาว่าการระงับหรือการหยุดดำเนินการเป็นสิ่งที่จำเป็น

ข้อ 12 (การเปลี่ยนแปลงและการยุติบริการนี้)

 1. บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือยุติการให้บริการนี้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 2. ในกรณีที่บริษัทฯ ยุติการให้บริการนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลที่เกี่ยวกับบริการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการจัดเก็บหรือการจัดการข้อมูลที่ลงทะเบียน ข้อมูลที่โพสต์ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ในบริการนี้

ข้อ 13 (การส่งคำบอกกล่าว)

 1. บรรดาคำบอกกล่าวที่ส่งไปยังผู้ใช้งานตามข้อตกลงนี้รวมทั้งการใช้งานบริการนี้จะถือว่าส่งไปถึงในเวลาที่เนื้อหาได้ส่งไปถึงที่อยู่อีเมลซึ่งผู้ใช้งานได้แจ้งไว้
 2. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการอีเมล หรือที่อยู่อีเมลถูกเปลี่ยนหรือยกเลิกแต่ที่อยู่อีเมลหลังการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ไม่ได้รับการแจ้งบอก จะถือว่าส่งไปถึงแล้วในเวลาที่เนื้อหาของการแจ้งบอกต่างๆ ถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้แจ้งไว้ครั้งสุดท้าย

ข้อ 14 (ข้อจำกัดความรับผิด)

 1. บริษัทฯ ไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับบริการนี้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ใช้งาน มีฟังก์ชันที่คาดหวัง / มูลค่าในเชิงพาณิชย์ / ความแม่นยำ / ประโยชน์ และการใช้บริการนี้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้กับผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และปราศจากข้อบกพร่อง
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าชดเชยต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้อันเกินจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ผู้ใช้งานชำระให้กับบริษัทในช่วง [12 เดือนที่ผ่านมา] อีกทั้ง จะไม่รับผิดชอบค่าชดเชยต่อความเสียหายใดๆที่เกี่ยวกับความเสียหายที่ตามมา ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายในอนาคต หรือการสูญเสียผลกำไร
 3. ผู้ใช้งานจะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องธุรกรรม การติดต่อ ข้อพิพาท ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานรายอื่นหรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของตนเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ข้อ 15 (การถ่ายโอนสถานภาพ ฯลฯ ภายใต้สัญญาการใช้งาน)

 1. ผู้ใช้งานไม่สามารถถ่ายโอน โอนย้าย ตั้งหลักประกัน หรือจำหน่ายสถานภาพอื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้สัญญาผู้ใช้งานหรือข้อตกลงนี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัทฯ
 2. ในกรณีที่บริษัทฯ โอนกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ให้แก่บุคคลที่สามหรือสืบทอดกิจการจากการแยกบริษัทฯ ฯลฯ บริษัทฯ ถือว่าสถานภาพภายใต้สัญญาการใช้งานพร้อมกันกับสิทธิและข้อผูกพันภายใต้การโอนกิจการดังกล่าว ฯลฯ รายการที่ลงทะเบียนของผู้ใช้งานพร้อมกับสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้และข้อมูลลูกค้าอื่นๆ
  สามารถถ่ายโอนไปยังผู้รับโอนในการโอนกิจการดังกล่าว และผู้ใช้งานตกลงยินยอมล่วงหน้าในการโอนดังกล่าวนั้น

ข้อ 16 (การแยกออกจากกันได้ของข้อตกลง)

แม้ว่าข้อใดข้อหนึ่งของบทบัญญัติหรือส่วนใดส่วนหนึ่งในข้อตกลงเหล่านี้จะถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายสัญญาของผู้บริโภคและกฎข้อบังคับอื่นๆ ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่กลายเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะถือว่ามีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป

ข้อ 17 (กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล)

กฎหมายที่ใช้บังคับของข้อตกลงนี้ ถือให้ใช้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้งาน ศาลแขวงโตเกียวจะเป็นศาลที่มีเขตอำนาจศาลชั้นต้นแต่เพียงผู้เดียว

(จัดทำ: 23 มิถุนายน 2022)
(แก้ไข: 15 สิงหาคม 2023)
(แก้ไข: 2 พฤษภาคม 2024)

โซเชียลเน็ตเวิร์ก4kizสำหรับเด็ก