นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท 4kiz จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ (ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายฉบับที่ 57 ปีเฮเซที่ 15 (2003) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ) อันได้มาจากบุคคลธรรมดาซึ่งรวมถึงผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ในการบริการที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามด้านล่าง

 1. 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่ได้มา
  1. (1) ข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้า
  2. (2) ข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลที่สาม
  3. (3) ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าใช้งานบริการนี้ ฯลฯ
 2. 2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
 3. 3. การเสนอข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ แก่บุคคลที่สาม
 4. 4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน
 5. 5. เกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค เช่น Log File / Cookie / Web Beacon ฯลฯ
 6. 6. เกี่ยวกับการว่าจ้างในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ
 7. 7. เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย
 8. 8. เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดในทางกฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูล
 9. 9. เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการเปิดเผยรวมทั้งช่องทางติดต่อสอบถาม
 10. 10. เกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลง อัปเดต รวมทั้งร้องเรียนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 11. 11. เกี่ยวกับช่องทางติดต่อสอบถามรวมทั้งข้อร้องเรียน ฯลฯ
 12. 12. หัวข้อการแถลงเกี่ยวกับข้อบังคับการส่งข้อมูลภายนอก
 13. 13. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

1. ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่ได้มา

ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่บริษัทฯ ได้มา แบ่งได้ตามวิธีการเก็บรวบรวมดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้า

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลมาจากลูกค้าในสถานการณ์ที่มีการลงทะเบียนข้อมูลในขณะที่ลูกค้าจะเริ่มต้นการใช้งานบริการของบริษัท

(ตัวอย่าง)

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ รูปถ่ายใบหน้า วีดีโอ อาชีพ ฯลฯ
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อ เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
 4. ข้อมูลที่กรอกหรือส่งโดยลูกค้าผ่านแบบฟอร์มสำหรับกรอกและวิธีการอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

(2) ข้อมูลที่ได้รับมาจากบุคคลที่สาม

ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินธุรกิจนี้ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่าง เช่น ในกรณีที่ลูกค้าอนุญาตให้มีการเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างบริการนี้กับบริการภายนอก เข่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นต้น ข้อมูลด้านล่างจะถูกรวบรวมจากบริการภายนอกดังกล่าวตามเนื้อหาที่ได้ตกลงยินยอมในขณะที่ได้ให้การอนุญาต

(ตัวอย่าง)

 1. ID ที่ลูกค้าใช้งานสำหรับบริการภายนอกดังกล่าว
 2. ข้อมูลอื่นๆ ที่ลูกค้าอนุญาตให้เปิดเผยต่อผู้ที่มีความเชื่อมโยงตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบริการภายนอกดังกล่าว

(3) ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าใช้งานบริการนี้ ฯลฯ

ในขณะที่ลูกค้าใช้งานและเรียกดูบริการนี้ ข้อมูลอาจถูกส่งถึงบริษัทฯ โดยอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างข้อมูลข้างต้น ได้แก่ข้อมูลตามด้านล่าง

(ตัวอย่าง)

 1. Referrer
 2. IP address
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับ Cookie และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน
 5. ADID IDFA และตัวระบุเพื่อการโฆษณาอื่นๆ
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุตัวเครื่องของอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร เช่น Device ID ฯลฯ
 7. เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสารอื่นๆที่ใช้งาน
 8. ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 9. ข้อมูล Location
 10. ประวัติการเข้าชมและประวัติการดำเนินการ
 11. ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ใช้งานบริการของบริษัทฯ (รวมถึงสถานการณ์ตั้งค่าและใช้งานบริการของบริษัทฯ และประวัติการเข้าชมเนื้อหา ฯลฯ)

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาอย่างเหมาะสม ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อนำเสนอบริการของบริษัทฯ (รวมถึงการลงทะเบียนสำหรับบริการของบริษัทฯ การยืนยันตัวตน การตรวจสอบผู้ใช้งาน การยืนยันอายุของผู้ใช้งาน การตรวจสอบความเป็นผู้ปกครองและบุตรหลายระหว่างผู้ใช้งาน การยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี การบันทึกการตั้งค่าผู้ใช้งาน การรักษาความปลอดภัย ฯลฯ)
 2. เพื่อแนะนำสถานการณ์ใช้งานและสถานการณ์ทำงานสำหรับบริการของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าที่ใช้งาน
 3. เพื่อแนะนำบริการของบริษัทฯ
 4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการของบริษัทฯ
 5. เพื่อตอบข้อซักถาม
 6. เพื่อดำเนินการทำแบบสอบถาม ตรวจติดตาม เก็บข้อมูล ฯลฯ กับลูกค้า
 7. เพื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับลูกค้า
 8. เพื่อส่งข้อมูลแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับข่าวสารของบริษัทฯ และบริการของบริษัทฯ
 9. เพื่อการตลาดและการส่งข้อมูลแคมเปญ การแสดงผล และการวัดประสิทธิผล ฯลฯ
 10. เพื่อสร้างข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับสถานการณ์ใช้งานของบริการนี้ที่ประมวลผลในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
 11. เพื่อป้องกันและตรวจสอบการกระทําที่ต้องห้ามหรือมีแนวโน้มที่จะถูกห้ามโดยข้อกําหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ บริการของบริษัทฯ และเพื่อใช้มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการตามเรื่องเหล่านั้น
 12. เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการทําธุรกรรมกับบริษัทฯ (การพิจารณาให้เครดิต) และการจัดการหลังการทําธุรกรรม
 13. เพื่อเรียกชำระเงินจากลูกค้าที่ใช้บริการแบบมีค่าใช้จ่ายและการใช้สิทธิอื่นๆ ของบริษัทฯ
 14. เพื่อดำเนินการจัดการภายหลังยุติสัญญาการใช้บริการ
 15. เพื่อหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นเหตุต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับทุกหัวข้อก่อนหน้า

3. การเสนอข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ แก่บุคคลที่สาม

บริษัทฯ จะไม่เสนอข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่ได้รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อย่างไรก็ตาม กรณีตามด้านล่างไม่อยู่ในขอบเขตดังกล่าว

 1. กรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับจ้างช่วงภายนอกในขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานตอนเริ่มแรก อนึ่ง
  เมื่อจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับจ้างช่วง ริษัทจะให้ข้อมูลโดยกำกับดูแลเรื่องการจัดการข้อมูลของผู้รับจ้างช่วงอย่างเหมาะสม
 2. กรณีมีการใช้งานร่วมกันภายในบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับบริษัทในเครือของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ ฯลฯ จะดำเนินการอย่างชัดเจน ชี้แจงหรือแถลงให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับรายการข้อมูลที่เป็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์การใช้งาน ขอบเขตของผู้ร่วมใช้งาน รวมถึงผู้รับผิดชอบในการจัดการ
 3. กรณีอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

พื่อ “2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ” บริษัทฯ อาจเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่ผู้ประกอบการ (รวมถึงกลุ่มบริษัทและผู้รับจ้างช่วงของผู้ประกอบการดังกล่าว) ที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคต่อไปนี้
ปลายทาง : สหรัฐอเมริกา

ระบบกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา:https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf

5. เกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิค เช่น Log File / Cookie / Web Beacon ฯลฯ

บริษัทฯ รวบรวมข้อมูล เช่น IP address จำนวนครั้งในการเข้าชม เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯโดยการรวบรวม Log File การส่ง Cookie (รวมถึงการส่ง Cookie จากเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการวัดประสิทธิภาพของโฆษณา) และการติดตั้ง Web Beacon ฯลฯ โดยกรณีใช้บริการของบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ Device ID และการเชื่อมต่อ Wi-Fi จากบริการของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถปฏิเสธการยอมรับ Cookie โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ใช้งานได้ แต่ในกรณีนี้
อาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการบางอย่างของบริษัทฯ ได้ ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานบริการของบริษัทฯ และตรวจสอบหาสาเหตุเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ได้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวบุคคล

6. เกี่ยวกับการว่าจ้างในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ

ภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน อาจมีการว่าจ้างบุคคลที่สามในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่ได้เก็บไว้ บุคคลที่สามเหล่านี้จะได้รับการคัดเลือกหลังจากยืนยันว่ามีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ และจะดำเนินการกำกับดูแลอย่างจำเป็นและเหมาะสมผ่านการทำสัญญา ฯลฯ

7. เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จะวางมาตรการป้องกันตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ที่ได้รับมา และดำเนินการปกป้องข้อมูลทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เราจะระมัดระวังอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น Firewall การตรวจจับการบุกรุก SSL ฯลฯ พร้อมด้วยอนุญาตให้ผู้ได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นในการทำงานเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงได้

8. เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดในทางกฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูล

กรณีมีคำร้องขอจาก รัฐบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลยุติธรรม ตำรวจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับอำนาจตามกฎหมายและบทบัญญัติตามกฎหมาย ฯลฯ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอดังกล่าว

9. เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเป้าหมายในการเปิดเผยรวมทั้งช่องทางติดต่อสอบถาม

ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าสามารถเรียกร้องให้มีการเปิดเผย แก้ไข ลบทิ้ง รวมทั้งระงับการใช้งาน ฯลฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ” ) ของข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ของลูกค้าได้
สำหรับการเรียกร้องในการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ ของข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ รวมไปถึง การยื่นเสนอความคิดเห็น คำถาม ข้อร้องเรียนและการติดต่อสอบถามอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ กรุณาติดต่อโดยใช้แบบฟอร์มสอบถามตามด้านล่าง โดยจะดำเนินการตอบกลับหลังจากได้ยืนยันตัวตนของคุณ กรณีดำเนินการตอบสนองต่อการเปิดเผยข้อมูล ฯลฯ โดยหลักการแล้ว จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการครั้งละ 1,000 เยน (รวมภาษีแล้ว) อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับวิธีการเปิดเผยและการแจ้งให้ทราบตามที่คาดหวังไว้
อาจมีการเรียกชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้น

แบบฟอร์มสอบถาม:https://4kiz.jp/#contact

10. เกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลง อัปเดต รวมทั้งร้องเรียนนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการแก้ไขและปรับปรุงบริการของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว ดังนั้น นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ จะแสดงเนื้อหาและวันที่บังคับใช้ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทำให้ทราบโดยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือ แจ้งให้แก่ลูกค้าทราบ

11. เกี่ยวกับช่องทางติดต่อสอบถามรวมทั้งข้อร้องเรียน ฯลฯ

สำหรับคำถามและข้อร้องเรียน ฯลฯ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ กรุณาติดต่อโดยใช้แบบฟอร์มสอบถามตามด้านล่าง

แบบฟอร์มสอบถาม:https://4kiz.jp/#contact

12. หัวข้อการแถลงเกี่ยวกับข้อบังคับการส่งข้อมูลภายนอก

บริษัทฯ มีการส่งข้อมูลผู้ใช้งานไปยังภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณาที่ถูกเปิดเผยและวิเคราะห์การใช้งานเป็นหลักโดยใช้ 3rd Party Cookie และโมดูลการรวบรวมข้อมูล สำหรับชื่อผู้ประกอบการของปลายทาง ชื่อบริการปลายทาง เนื้อหาข้อมูลที่ถูกนำส่ง วัตถุประสงค์ข้อมูลที่ถูกนำส่ง ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัวของปลายทาง รวมทั้ง ลิงก์ opt-out มีอธิบายไว้ตามด้านล่าง

13. เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ที่ใช้บริการภายในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act “COPPA”) และได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หลังจากนั้น บริษัทฯจึงจะรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ฯลฯ ทางออนไลน์ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเท่านั้น จนกว่าบริษัทฯจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

บริษัทฯจะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยใช้วิธีการที่ได้รับการอนุมัติภายใต้ COPPA ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยการให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กบันทึกวิดีโอของตนเองและอัปโหลดไปที่บริการนี้ นอกจากนี้ อาจได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองโดยการแจ้งเตือนไปที่เจ้าของบัญชีหลักสำหรับระบบการชำระเงินออนไลน์นั้น (หลังจากนี้ เรียกว่า “ระบบการชำระเงินออนไลน์”) ทุกครั้งที่ใช้ระบบการชำระเงินออนไลน์ (เช่น บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต) และทำธุรกรรมในแต่ละรายการที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ

หากท่านเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าพยายามส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของตนเองให้กับบริษัทฯ ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ยกเว้นข้อมูลที่จำเป็นตามกระบวนการยินยอมจากผู้ปกครอง หากคิดว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ (ไม่รวมข้อมูลที่จำเป็น) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โปรดติดต่อที่ https://4kiz.jp/#contact บริษัทฯจะรับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ตามขอบเขตที่จำเป็นและสมเหตุสมผลเมื่อใช้บริการนี้ นอกจากนี้
บริษัทฯจะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยโดยเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เป็นเวลานานกว่าที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

หากท่านเป็นผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ท่านจะมีสิทธิ์ขอให้บริษัทฯตรวจสอบ แก้ไข ลบ หรือหยุดการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดติดต่อที่ https://4kiz.jp/#contact ณ ตอนนั้น บริษัทฯจะทำการยืนยันตัวตน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COPPA โปรดอ้างอิงได้ที่ the kidSAFE Seal Program (www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html)

แก้ไข ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

โซเชียลเน็ตเวิร์ก4kizสำหรับเด็ก